Home > कविता > बान्तावा भाषा : कविता

बान्तावा भाषा : कविता

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

आशा खिम्दुङ्

सावानाम्

किरावा हान् झाराक् आन्केन् बुया-बुया खारिन्ने
हाङ्होन्ओ दुम सिन् याङ्सा बुया-बुया खारिन्ने
देङ्सुहोनओ किरावा बुसुहोन्ओ किरावा नुवा़क् यायोक् मुयाङ्सा तोङ्सा बुया खारिन्ने

किरावाहाङ् यलम्बरआ कोप्तुयुङ्सुओ
थाम्पुक् हाङ् हाङ्छामीची अ़क्भोम् लिसा कोप्मा निम्पाङ् सिन्तिन्ने
तेन् खिमओ रिदुम्पादुम् कोप्माचिदोत् झाराक् सुम्काहुत्लुङ चुलालुङ् चोप्सा मुन्धुम लोङ्सुम्ने

ब़ब़ निछा नानाची यायोक मुसा लोन्तानेइ। उ़नुङ्वादुम् कोप्याङ्सा बुया आन्केन खारिन्ने।
किरावा झाराक वा़छ़न् दुङ्मा निम्पाङ लेरुम्ने।
जुवा तासा मेत्माछाङ् यायोक् मुसा छिरुम्ने।

धात्नी ह्युत्नी मान्लिमा झाराक् तायाङओ लेन ।
ह्वातेत् छुक्दा क़क् मुसा चोमोलुङ्मादु तान्लान्ने।
हाङ्होन्दा साबेङ्लाछाङ् ताचिआ हान्। बान्छु-बिन्छु मान्क़क्माङ यायोक्दुम् आ खारिन्ने।
सुम्निमा-पारुहाङ मित्याङ्सा बुया झाराक खारिन्ने
बुङ्वाखाओ छाप्लाभुङ् झाराक् आ सा कोप्सा कोप्सा खारिन्ने

पौवादुङ्मा-६, ठूलोदुङ्मा,भोजपुर
आईमित् :पोर्चुगल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *