Home > बान्तावा भाषा > गित (छाम् ) : आम्लासी बान्मा

गित (छाम् ) : आम्लासी बान्मा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काछाप्(रचना) : मान ब. खाम्लुङ्
छाम कालु : सुरेश पायल राई, भक्त कुमारी राई

दुवा़छा : होङ्कुयु धामा वा़चाक्सि
खिम्छोङ्दु युङ्मा नाम्भुक्सि
भ़ऱदु ल्होन्मा ह़क्चासी
देम्खालोउ बाइन्मा आम्लासी

मेछाछा : ताप्तोला ओहाट्नी दात् याङ्ओ
किन्किन्मा उइसा कात् याङ्ओ
छिरान् चिन्ओ डिसोपा हे
खाचुत्मा मत्तै सिइन् याङ्ओ

दुवा़छा : सोनाबुङ्वा़ फेक्चेम् दुप्नाने
कल्लिछाङ् चुरा खुट्नाने
घोडा हे डोली छेन्तुखो कुशी
मान्कोन्माङ् ङा खाट्नाने

मेछाछा : माक् य़आ पोट्दा चङ्सान्चिन्
वा़चेट्लुङ्दा ङा ढुङ्सान्चिन्
गहनाओ लोभादा मत्तै
खानादा खाक्कोछाङ् अ़काङ्निन्

दुवा़छा : ठट्टानि मान्मिन्दा कुशिमा
अ़छ़ङ्दुम् अ़ङ्का हान्ङाङा
अ़ङ्कोना खिम्नाम् मान्टोङ्की
अ़नुच्छे खानालाई मित्नाङ्ना

मेछाछा : आम्कोना छाचि म़कोन्लुक
अ़ङ्काना छ़क्वा वारिसा
ऩङाछित्मा य़ङ् माआङ्ने
आम्खान्मा टोङ्मा लामाखा

हतुवागढी-७,भोजपुर

(दुवाछा : केटा, मेछाछा : केटि)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: