Home > बान्तावा भाषा > बान्तावा कविता

बान्तावा कविता

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ए!यलम्बर हाङ्
आराङ् या देच़मा लिसाङा
आम्को फाकामीचीनेन् टेन् चुक्टेन् हासा अ़युङिन्ङेन्
हे झाराक् हाङ्होन् ङे हासा?
मोसो ओ अ़छ़ङ् दुम् एन्मेत्नि ना
खोन्देङ् दि ओ अ़नुवाक् दुम् खाङ्मेत्नि ना
आइमित् ना ओडा
हाङ्होन् चोप्सा अ़ढाङ्याङ्
चुक्टेन् ढेट्सा अ़मिन्याङ्
टेन् ढोक्सा अ़हायाङ्
खोन् मत्तै माआङ्
किरावा़ बाखा अ़हायाङ्
स़ङ् लुङ्टाक् छे अ़चेन्याङ्
खाना खम्बुवा़न् उङ्का लिम्बुवान् नि य़ङ्सा-य़ङ्सा

ए!सुम्निमा
खाइदा युङ्मा लियाङ्?
च़क्नी टामाडोइत्
किरावा भुङ्दा बुक्लुङ् कोट्दा
खोन्कि टेन् चुक्टेन् झाराक् हाङ्होन्
मान्फुट्माङ् मान्चुक्माङ् पोइन्सा काखाट्
अ़नुवाक नुनुछा टोक्माडोइत
मो नुनुछा किरावा बुक्लुङ्दा युङ्माडोईत
आखोमाङ् ओ यलम्बर ह्वात्नि,
मोको नुनुछा माङ्कोलेन् ओ यलम्बर बानेमुमाडोइत
खोन्देङ् मोसाआ स्थुम्को खोन्कि गास्ती छे
अाप्पिङा टोक्टुची

ए!पारुहाङ्
ए!माङ्टाङ्पा दिवा़
देत्नि माङ्मुमा लिसाङा की
ङाक् सयका दोङ् सम्मक्
हाङ् म़लिसा किरावा चीं
देत्नि या:अ़हाट्टु कि
अ़ढुवाटाङ् म़लिसा नेपालादा?

यलम्बर दाङ्का गास्ती सम्मक् म़लिसा
मोको या:हाट्मा आईमितछाङ् दोत्याङ्
टेम्मरी दाङ्का ओम्याङ्ओ भ़ऱ सम्मक्
बुसुहोन् मेची दाङ्का देङ्सुहोन् काली सम्मक्
माङ्टाङ्पा पारुहाङ् दिवाओ टुप्ला ठ़ङ्सम्की
अ़नुलोक या:हाट्टुम्ने
सुम्निमा दिमाओ वा़बुप् याङ्सा
अ़क्दुम् चेप्मा अ़क् ठोङ् युङ्मा
च़क्नी खोन्की खान्नुओ सम्बिधान् बानेमुमाओ
छेक् सय अ़क् छुइमिपाची अ़नुवाक् दुम् पम्चम्ने
झाराक् हाङ्छामी टोङिन्की नुकोङ्ला सावानाम् प़म्च़म्ने

उङ्को आम्को खोन्की मोचिओछे
ऱङरी झाराक् दोदुम् अ़क्टेत्
यात्नी ओयात्नी मान्खात्माङ् अक्भोम् लिसिन्ने
धात्नी ह्युत्नी मान्च़माङ् अ़क्भोम् युङिन्ने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: