Home > बान्तावा भाषा

बान्तावा भाषा : गीत

काछाप्(रचना) - मान ब. खाम्लुङ् छाम कालु/केन्साङ्मि(स्वर/संगित) - याङ्खिम् हाङ्ग राई आइन्चो सोम्तुकओ खोवाडा सुन्चुक्वा़ चुका माइन्पाक्दो ईयाङ्सा हान्तानाङ् किप्माखा आम् मुक्वा़ बाध्धे मान्धान्दो खाना अ़ङ्का आइन्काची देट्नी म़छाप्ताची हे सुम्निमाआ झोङ्गिदा, अ़क्नि अङाङ्सा ची हे परेवा़ओ अखोम् होट्नी,अ़क्नि युङ्मा टोक्चु हे जलेवा़ नेन् चखेवा़ उन मित्मा उऩ्ङा बाइन्खात् हे अ़नुच्छेङा किप्माखा, डोङ्दुम् अ़छ़ङ् हाइन्ङाङा अ़ङ्मिन्माआ अ़हात्ताङ्की, आम्कुहिप्दा ताङाङा साङ्केन्मिचेउ हारादा, लादीदुङ् उन् खाङ्नाओ चाक्वा माद्दङ् नाम्दाङा, खुन्तेकीङा लिसाङ्ओ हतुवागढी-७, पात्लेपानी भोजपुर  (२०५४ सालमा रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र धनकुटामा अडियो रेकर्ड गरिएको)

Read More

बान्तावा भाषा : गीत

️काछाप् (रचना) : मान बहादुर खाम्लुङ् छाम् कालु (गायक/गायिका) : सुरेश पायल राई लिला राई झुम्सिन् चिन्ने होई-किराव़ाचेउ अ़कभोम् लिसिन्ने होई२ ठिन्तिन्ने झाराक पुक्लोन्तिन्ने सावा़ पुङ्सिन्ने होई२ यायोक्खादा तुप्सामुइन्ने बुङ्वा़खादा बात्साखारिन्ने होई खोम्सिम्चिन्ने होई-किराव़ाचेउ लाकय़ चुम्सा लाममुसा२ यायोक्टोङ्सा झाराक् आ-आप्पिदा कोप्मुसा२ यायोक्खादा ... मित्तुम्खाम्ने होई-किरावाचेउ आइन्को पाङ्खुन् दियुङयाङ्२ रिदुम थाप्सङ् य़ङ्दाम्ची तित्तुम् बित्तुम्लो ह़ङ् युङयाङ्२ यायोक्खादा ... ह़ङिन्ने ठ़ङिन्ने होई-किरावाचेउ आइन्को साप्टेन् चोङयाङ्सा२ साया ऱङरी पोइन्सिन्ने होई सिलिदा ठोम्याङ्सा२ यायोक्खादा ... च़ङ्तिन् चिन्ने होई-किरावाचेउ साङ्च्या देत्नि मसोन्याङ् नि२ सुन्तुम् खादा कोवा़ ओ हाङ्होन्ला च्या म़लाम्याङ् नि२ यायोक्खादा ... हतुवा़गढी-७,भोजपुर (२०७५ सालमा अडियो रेकर्ड गरिएको)

Read More